tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Regulamin wgrywania filmów do serwisu Ścigacz.pl NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Regulamin wgrywania filmów do serwisu Ścigacz.pl

1. WPROWADZENIE

1.1. Publikowanie  filmów w serwisie Ścigacz.pl przez zarejestrowanych użytkowników tego serwisu podlega warunkom umowy pomiędzy użytkownikiem a Ścigacza.pl. "Ścigacz.pl" oznacza spółkę Akonet Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Konduktorska 4/34, 00-775 Warszawa.

NAS Analytics TAG

1.2. Umowa, o której mowa w punkcie 1. składa się z ogólnych warunków korzystania z serwisu Ścigacz.pl pomiędzy użytkownikiem a Ścigacz.pl składa się z (A) warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie, (B) Ogólnego regulaminu korzystania z serwisu Ścigacz.pl http://www.scigacz.pl/Ekipa,41.html#regulamin.

1.3 Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Ścigacz.pl, dotyczącą korzystania przez użytkownika z Usług. Użytkownik powinien uważnie się z nimi zapoznać.

2. PRZYJĘCIE WARUNKÓW

2.1 Użytkownik powinien przyjąć Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Usług. W przypadku ich nieprzyjęcia użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usług. Użytkownik potwierdza przyjęcie Warunków przez zaznaczenie odpowiedniego pola o nazwie "Akceptuję Warunki wgrywania filmów do serwisu Ścigacz.pl". Zaakceptowanie tego pola jest niezbędne, aby móc umieszczać własne filmy w serwisie Ścigacz.pl. Zaznaczenie pola jest równoważne oświadczeniu woli zaakceptowania Warunków i przystąpienia do umowy, opisanej w punkcie 1 niniejszego regulaminu.

3. OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

3.1 Akceptując treść niniejszego regulaminu użytkownik oświadcza, iż: (a) jest w wieku, który umożliwia zawarcie ze Ścigacz.pl wiążącej umowy ORAZ (b) nie jest osobą, wobec której został wydany wiążący zakaz otrzymywania Usług lub korzystania z nich, na podstawie przepisów prawa kraju, w którym ma stałe miejsce zamieszkania lub z którego uzyskuje dostęp do Usług lub z nich korzysta.

3.2 Użytkownik powinien wydrukować lub zachować obowiązujący lokalnie egzemplarz Warunków.

4. ZMIANY WARUNKÓW

4.1 Ścigacz.pl może dokonywać zmian Warunków. W przypadku dokonania takich zmian, Ścigacz.pl udostępni nowy egzemplarz Warunków pod adresem http://filmy.scigacz.pl/regulamin.html.

4.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku korzystania z Usług po dniu, w którym Warunki zostały zmienione, Ścigacz.pl potraktuje korzystanie z nich jako akceptację zmienionych Warunków.

4.3 Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy Warunki nie uległy zmianie.

5. KONTA ŚCIGACZ.PL

5.1 W celu uzyskania dostępu do niektórych elementów Witryny Internetowej lub innych Usług, Użytkownik powinien założyć konto w serwisie Ścigacz.pl. Przy zakładaniu konta Użytkownik powinien podać dokładne i pełne informacje. Ważne jest, aby użytkownik zabezpieczył hasło do konta Ścigacz.pl i utrzymywał je w poufności.

5.2 Użytkownik oświadcza, że jest i będzie jedyną osobą odpowiedzialną (wobec Ścigacz.pl i innych osób) za wszelkie działania mające miejsce w ramach jego konta Ścigacz.pl. Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadamiać Ścigacz.pl o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta Ścigacz.pl przez osoby nieupoważnione, o których powziął wiadomość.

6. OGÓLNE OGRANICZENIA W KORZYSTANIU

6.1 Ścigacz.pl niniejszym zezwala użytkownikowi na umieszczanie jego własnych filmów w serwisie Ścgiacz.pl, z zastrzeżeniem poniższych wyraźnych warunków, a użytkownik uznaje, że niespełnienie któregokolwiek z tych warunków będzie stanowiło z jego strony naruszenie niniejszych Warunków:

(a) użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do filmów, wgranych przez Użytkowników do serwisu Ścigacz.pl przy pomocy technologii lub środków innych niż strony umożliwiające odtwarzanie nagrań wideo na Witrynie Internetowej.

(b) w przypadku narzędzi, dostępnych w serwisie Ścigacz.pl do wgrywania filmów przez użytkowników na Ścigacz.pl, w szczególności w przypadku narzędzi, które są instalowane po stronie komputera użytkownika, w tym w postaci wtyczek przeglądarki, użytkownik zgadza się na automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji z serwisu Ścigacz.pl, które mogą być dostępne od czasu do czasu.

(c) użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do Ścigacz.pl w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów Ścigacz.pl w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki;

(d) użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych użytkowników Witryny Internetowej lub Usług (i akceptuje, że będzie to obejmowało nazwy kont Ścigacz.pl);

(e) Użytkownik uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu - oraz, że Ścigacz.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich z tytułu - naruszenia zobowiązań wynikających z Warunków oraz z tytułu skutków takiego naruszenia (w tym ewentualnych strat lub szkód poniesionych przez Ścigacz.pl).

6.2. Użytkownik zapewnia, że treść wgranych przez niego filmów będzie zgodna z zasadami wynikającymi z Regulaminu korzystania z serwisu Ścigacz.pl oraz wszelkimi obowiązującymi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami prawnymi.

6.3 Użytkownik nie będzie wgrywał na Ścigacz.pl filmów, o ile te zawierałyby treści, których posiadanie jest dla użytkownika nielegalne w kraju, którego jest rezydentem lub których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Ścigacz.pl w związku ze świadczeniem Usług jest nielegalne.

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Ścigacz.pl udostępnia użytkownikom możliwość wgrywania do serwisu Ścigacz.pl wyłącznie takich filmów, w stosunku do których takie działanie ze strony użytkownika nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w tym majątkowych praw autorskich osób trzecich. Wgrywanie filmów, niezgodnych z warunkiem, wyrażonym w poprzednim zdaniu, jest niedozwolone, działanie użytkownika w takim zakresie stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, a sam użytkownik jest świadomy konsekwencji takiego nieuprawnionego działania oraz konieczności naprawienia ewentualnych szkód, spowodowanych takim nieuprawnionym działaniem. Na mocy niniejszego regulaminu użytkownik oświadcza, że w stosunku do wszystkich wgrywanych przez siebie do serwisu Ścigacz.pl filmów, dysponuje on wszystkimi niezbędnymi tytułami prawnymi, umożliwiającymi mu takie działanie, jak również umożliwiającymi mu udzielenie Ścigacz.pl licencji, o której mowa w punkcie 8.

7.2. W przypadku wgrywania własnych filmów do serwisu Ścigacz.pl Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności i przyznaje Ścigacz.pl oraz innym użytkownikom Witryny ograniczone prawa licencyjne. Prawa te zostały one opisane w punkcie 8 niniejszego Regulaminu.

7.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za filmy wgrywane przez niego do serwisu Ścigacz.pl oraz skutki ich wgrania i emisji na stronach Ścigacz.pl. Ścigacz.pl nie firmuje żadnych Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników ani żadnych wyrażonych tam opinii, rekomendacji lub porad, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Materiałami Zgłaszanymi przez Użytkowników

8. LICENCJA NA EMISJĘ I ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW

8.1 Wgrywając film na Ścigacz.pl użytkownik udziela Ścigacz.pl nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z filmu granego przez użytkownika, powielanie takiego filmu, jego rozpowszechnianie, opracowywanie na jego podstawie utworów zależnych, jego wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług lub w innych okolicznościach w związku z udostępnianiem Witryny Internetowej i prowadzeniem działalności Ścigacz.pl, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Witryny Internetowej w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;

8.2. Wgrywając film na Ścigacz.pl użytkownik udziela każdemu użytkownikowi Witryny Internetowej nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na oglądanie filmu na witrynie Ścigacz.pl oraz na umieszczenie takiego filmu, a następnie na jego odtwarzanie na dowolnie wybranej przez Użytkownika inne witrynie z zachowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

8.3. Powyższe licencje są udzielane nieodwołalnie i uprawniają Ścigacz.pl do emitowania materiałów na witrynie Ścigacz.pl nawet po tym, gdy użytkownik usunie lub wykasuje je z Witryny Internetowej.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1 Umowa na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie wiąże użytkownika i Ścigacz.pl i może być rozwiązana w trybie przewidzianym poniżej:

9.2 Jeżeli użytkownik chce wypowiedzieć umowę ze Ścigacz.pl, może tego dokonać przez dostarczenie do siedziby Ścigacz.pl pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

9.3 Ścigacz.pl może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę wiążącą Ścigacz.pl z użytkownikiem, jeżeli:

(a) użytkownik naruszy postanowienia niniejszego regulaminu

(b) działanie użytkownika narusza prawo lub dobre obyczaje, a Ścigacz.pl zostanie zobligowany do rozwiązania umowy z użytkownikiem lub uzna, że rozwiązanie takiej umowy jest konieczne w celu zapewnienia Ścigacz.pl odpowiedniego wizerunku.

9.4. Po rozwiązaniu umowy Ścigacz.pl nadal przysługują prawa do licencji, o której mowa w punkcie 8.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIA

10.1 Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie skutkuje wyłączeniem ani ograniczeniem odpowiedzialności Ścigacz.pl za straty, która zgodnie z prawem właściwym nie podlega wyłączeniu bądź ograniczeniu.

10.2 Z zastrzeżeniem ogólnego sformułowania zawartego w powyższym artykule 10.1, Ścigacz.pl nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za:

(a) straty pośrednie lub wynikowe, jakie użytkownik może ponieść. Przez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez użytkownika;

(b) straty i szkody poniesione przez użytkownika w wyniku polegania przez użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach Usług;

(c) straty i szkody poniesione przez użytkownika w wyniku zmian, jakie Ścigacz.pl może wprowadzić do Usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia Usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów Usług);

(d) straty i szkody poniesione przez użytkownika w wyniku usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania filmów, wgranych przez użytkownika na warunkach niniejszego regulaminu;

(e) straty i szkody poniesione przez użytkownika w wyniku nieprzekazania przez użytkownika Ścigacz.pl właściwych danych konta użytkownika;

(f) straty i szkody poniesione przez użytkownika w wyniku nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta Ścigacz.pl;

10.3. Użytkownik odpowiada do wysokości szkody, poniesionej przez Ścigacz.pl lub inne osoby, którym Ścigacz.pl świadczy usługi, za jakąkolwiek nieuprawnioną lub sprzeczną z Umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa działaniami użytkownika. W szczególności odpowiada do wysokości szkody, poniesionej przez Ścigacz.pl lub inne osoby, którym Ścigacz.pl świadczy usługi, za jakiekolwiek wprowadzanie w błąd Ścigacz.pl co do sytuacje prawnej użytkownika lub praw użytkownika odnośnie wgrywanych na Ścigacz.pl materiałów. 

10.4. Jeżeli osoba trzecia wystąpi przeciwko Ścigacz.pl z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej przez wgranie przez użytkownika filmu na Ścigacz.pl i jego emisję na Ścgiacz.pl a, w szczególności w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień punktu 6 Umowy, dotyczącego warunków korzystania z serwisu, punktu 7 Umowy, dotyczącego praw autorskich lub punktu 8 Umowy, dotyczącego licencji Ścigacz.pl niezwłocznie powiadomi użytkownika o żądaniu osoby trzeciej, oraz przekaże użytkownikowi wyłączną kontrolę nad negocjacjami ugodowymi lub obroną w postępowaniu sądowym. Pod warunkiem realizacji wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku postępowania sądowego Ścigacz.pl nie będzie zgłaszał swojego przystąpienie do użytkownika jako interwenient uboczny. W przypadku niespełnienia wymogów określonych w zdaniu pierwszym, wyłączone są jakiekolwiek roszczenia regresowe Ścigacz.pl w stosunku do użytkownika.

10.5. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie 10.4, nastąpi przy wykorzystaniu danych, podanych przez użytkownika przy zakładaniu konta. Na użytkowniku ciąży obowiązek regularnego sprawdzania wiadomości, przesłanych przez Ścigacz.pl przy wykorzystaniu tych danych. Jeżeli Ścigacz.pl przekażę powiadomienie, o którym mowa w punkcie 10.4., przy wykorzystaniu danych, podanych przez użytkownika przy zakładaniu konta, a użytkownik zaniedba obowiązku sprawdzania wiadomości, przesyłanych przez Ścigacz.pl, wtedy Ścigacz.pl zachowuje roszczenia regresowe w stosunku do użytkownika tak, jakby powiadomienie, o którym mowa w punkcie 10.4., zostało do użytkownika dostarczone.

11. INNE POSTANOWIENIA

11.1 Ścigacz.pl zastrzega sobie prawo, swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia, decydowania, czy filmy wgrane przez Użytkownika spełniają wymagania stawiane w niniejszym Regulaminie oraz może usunąć filmy wgrane przez Użytkownika i/lub uniemożliwić użytkownikowi zamieszczanie filmów wgranych przez Użytkownika, o ile Użytkownik ten nie będzie przestrzegał Warunków świadczenia Usług.

11.2. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że korzystając z filmów wgranych przez innych Użytkowników na mocy niniejszej umowy, może być narażony na treści, które będą nieścisłe, obraźliwe, nieprzyzwoite lub które użytkownik uzna za niedopuszczalne z innych względów. Użytkownik zgadza się zrzec i niniejszym zrzeka się praw i środków prawnych przysługujących mu wobec Ścigacz.pl na mocy przepisów prawa i zasad słuszności w odniesieniu do takich filmów wgranych przez innych Użytkowników.

11.3. Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy w sprawie orzeknie o nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków, postanowienie zostanie usunięte z Warunków w sposób nienaruszający integralności pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy i będą wykonalne.

11.4. Spory wynikłe ze stosunków objętych niniejszą Umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Ścigacz.pl.

11.5. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.6. Umowa ma postać regulaminów, opisanych w punktach 1 i 2, jest dostępna w wersji elektronicznej, a użytkownik zobowiązany jest wydrukować ją sobie we własnym zakresie.

Polecamy

Aktualności

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep Ścigacz

    na górę